LONG Liang-qi, ZHAO Zhen-shan, TANG Bao-gui, PAN Qian-sheng, XION Bang-xi. ANALYSIS OF GENETIC VARIATION IN HYBRIDS BETWEEN MISGURNUS ANGUILLICANDATUS CROSS PARAMISGURNUS DABRYANUS RECIPROCALLY BY USING RAPD[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2000, 24(6): 659-662.
Citation: LONG Liang-qi, ZHAO Zhen-shan, TANG Bao-gui, PAN Qian-sheng, XION Bang-xi. ANALYSIS OF GENETIC VARIATION IN HYBRIDS BETWEEN MISGURNUS ANGUILLICANDATUS CROSS PARAMISGURNUS DABRYANUS RECIPROCALLY BY USING RAPD[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2000, 24(6): 659-662.

ANALYSIS OF GENETIC VARIATION IN HYBRIDS BETWEEN MISGURNUS ANGUILLICANDATUS CROSS PARAMISGURNUS DABRYANUS RECIPROCALLY BY USING RAPD

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return