WEI Ping, ZHU Jun-Quan, YAN Jia-Qiang, ZHU Yi-Feng, YANG Wan-Xi, WU Xiong-Fei. SPERM CRYOPRESERVATION AND THE DNA DAMAGE DETECTION IN PAGROSOMUS MAJOR[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(5): 1049-1055.
Citation: WEI Ping, ZHU Jun-Quan, YAN Jia-Qiang, ZHU Yi-Feng, YANG Wan-Xi, WU Xiong-Fei. SPERM CRYOPRESERVATION AND THE DNA DAMAGE DETECTION IN PAGROSOMUS MAJOR[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2010, 34(5): 1049-1055.

SPERM CRYOPRESERVATION AND THE DNA DAMAGE DETECTION IN PAGROSOMUS MAJOR

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return