column
Effect of dietary copper level on the immunity, Vibrio-resistant ability, lysozyme mRNA and Toll receptor mRNA expressions in the white shrimp Litopenaeus vannamei
GUO Teng-Fei, HUANG Xu-Xiong, SU Ming, HUAI Xiang-Jun, WANG Wu-Gang, HU Pan
2012, 36(5): 809-816. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00809
Abstract PDF
Growth and aflatoxin B1 accumulation of gibel carp adult fed with diets of different levels of aflatoxin B1
HUANG Ying, ZHU Xiao-Ming, HAN Dong, YANG Yun-Xia, JIN Jun-Yan, LI Hai-Yan, CHEN Yi-Feng, XIE Shou-Qi
2012, 36(5): 817-825. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00817
Abstract PDF
EffectS of different protein and lipid levels on the growth performance and body composition of blunt snout bream (Megalobrama amblycephala) yearlings
Jiang Yang-yang, Li Xiang-fei, Liu Wen-bin, Wu Yang, Li Gui-feng, Zhu Hao
2012, 36(5): 826-836. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00826
Abstract PDF
EFFECT OF ALA-GLN FEEDING ON GROWTH, ANTIOXIDANT Level, AND IMMUNITY OF CYPRINUS CARPIO VAR. JIAN
WANG Gui-Qin, HAN Yu-Tian, LU Hong-Mei, NIU Xiao-Tian, LI Zi-Ping, HE Yi-Jin, ZHAO Chao-Yang, QIN Gui-Xin
2012, 36(5): 837-842. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00837
Abstract PDF
Effects of dietary protein and lipid levels on growth, feed utilization and body composition of Cyprinus longipectoralis
TU Yong-Qin, HAN Dong, ZHU Xiao-Ming, XIE Shou-Qi
2012, 36(5): 843-850. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00843
Abstract PDF
Genetic structure and diversity of Schizothorax biddulphi populations
MENG Wei, GUO Yan, HAI Sa, YANG Tian-Yan, MA Yan-Wu, XIE Chun-Gang
2012, 36(5): 851-857. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00851
Abstract PDF
Analysis of genetic diversity of four Takifugu obscurus populations using SRAP markers
CHENG Chang-hong, ZHANG Min-ying, LIU Kai, XU Dong-po, DUAN Jin-Rong, ZHOU Yan-feng, SHI Wei-gang
2012, 36(5): 858-865. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00858
Abstract PDF
EFFECT OF ARTIFICIAL CULTURE AND SELECTIVE BREEDING ON THE GENETIC DIVERSITY OF MACROBRACHIUM ROSENBERGII
CHEN Xue-Feng, YANG Guo-Liang, KONG Jie, LUAN Sheng, ZHANG Yu-Fei, WANG Jun-Yi, GAO Qiang, LUO Kun
2012, 36(5): 866-873. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00866
Abstract PDF
Cloning and characterization of DrSpin-1 gene in zebrafish (Danio Rerio)
SUN Min, WANG Xiao-Lei, GUI Jian-Fang
2012, 36(5): 874-881. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00874
Abstract PDF
Microarray analysis of temperature stress effects on transcriptional expression in zebrafish larvae
Li Lin-Chun, Li Qing, Long Yong, Cui Zong-Bin
2012, 36(5): 882-891. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00882
Abstract PDF
RECOMBINANT EXPRESSION AND ANTIMICROBIAL ACTIVITY ANALYSIS OF TRANSFERRIN IN ASIAN YELLOW POND TURTLE
GAO Ming-Ying, ZHU Xin-Ping, SHI Yan, ZHAO Jian, ZHAO Mi
2012, 36(5): 892-897. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00892
Abstract PDF
THE FUNCTION OF FTSZ IN MORPHOGENESIS OF SPIRULINA PLATENSIS
ZOU Lu-yang, WU Juan, ZENG Qun-An, XU Hong
2012, 36(5): 898-904. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00898
Abstract PDF
COMPARATIVE ANALYSIS OF GROWTH VARIATIONS AMONG FOUR HYBRID SUBGROUPS OF OREOCHROMIS NILOTICUS♀×O. AUREUS♂ AND THEIR PARENTAL STRAINS
XIAO Wei, LI Da-Yu, ZOU Zhi-Ying, ZHU Jing-Lin, WEI Cheng-Liang, YANG Hong, SHAN Hang-Yu, HAN Jue
2012, 36(5): 905-912. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00905
Abstract PDF
Embryonic development and salinity tolerance of mudskipper (Periophthalmus magnuspinnatus)
Zhou Tian-Shu, Wang Lei, Tang Wen-Qiao, Song Xiao-jing, Sun Sha-Sha
2012, 36(5): 913-921. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00913
Abstract PDF
ANALYSIS ON THE SPECIES DIVERSITY OF FISHERY ANIMALS IN DAIQUYANG
ZHANG Hong-Liang, LIANG Jun, HE Zhou-Ting, WANG Wei-Ding, ZHOU Yong-Dong
2012, 36(5): 922-931. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00922
Abstract PDF
Assessment of predation risks of seven predacious fish on juvenile Chinese mitten crab (Eriocheir sinensis)
LUO Ming-Zhong, ZHANG Tang-Lin, ZHANG Chao-Wen, LI Zhong-Jie, LIU Jia-Shou, WU Xiao-Ping
2012, 36(5): 932-938. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00932
Abstract PDF
EFFECTS OF DEPTH, DURATION AND FREQUENCY OF INUNDATION ON THE EARLY GROWTH OF AN AQUATIC PLANT (MYRIOPHYLLUM OGURAENSE SUBSP. YANGTZENSE WANG)
ZHOU Jie, WANG Dong
2012, 36(5): 939-945. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00939
Abstract PDF
THE SPATIO-TEMPORAL PATTERN OF PHYTOPLANKTON IN THE NORTH BASIN OF LAKE DIANCHI AND RELATED ENVIRONMENTAL FACTORS
DAI Gong-Yuan, LI Jie, LI Lin, SONG Li-Rong
2012, 36(5): 946-956. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00946
Abstract PDF
Growth and population structure variations in crucian carp (Carassius auratus) between a macrophytic lake and an algal lake at the middle part of Yangtze River basin
CHENG Lin, YE Shao-Wen, LI Zhong-Jie
2012, 36(5): 957-964. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00957
Abstract PDF
RESEARCH ON THE DEGRADATION OF IVERMECTIN AND ITS ACUTE TOXICITY TO SEVEN AQUATIC ORGANISMS
WU Hao, JIANG Min, PENG Zhang-Xiao, HE Lin
2012, 36(5): 965-970. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00965
Abstract PDF
SPATIOTEMPORAL DISTRIBUTION CHARACTERISTICS OF VIRIOPLANKTON IN THE COASTAL WATERS OF JIANGSU
DUAN Cui-lan, LI Hong-bo, ZOU Yong, ZOU Hong-hai, ZHANG Yong-Jiang
2012, 36(5): 971-977. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00971
Abstract PDF
Allelopathy mechanism of floating plants on algae and the application
BIAN Gui-Guo
2012, 36(5): 978-982. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00978
Abstract PDF
MOLECULAR CLONING AND IDENTIFICATION OF TWO WNT4 GENES FROM THE MEDAKA (ORYZIAS LATIPES)
LI Jian-Zhong, LIU Qiong, WANG De-Shou, ZHOU Lin-Yan, SAKAI Fumie, NAGAHAMA Yoshitaka
2012, 36(5): 983-986. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00983
Abstract PDF
CLONING AND EXPRESSION ANALYSIS OF CYTOCHROME P450 HOMOLOG FROM HYRIOPSIS CUMINGII
XIAO Tiao-Yi, LIU Qiao-Lin, Guo Xiao-Ze, ZHANG Huai-Yun, CUI Shu-Liang, XU Bao-Hong, ZHONG Lei
2012, 36(5): 987-992. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00987
Abstract PDF
OCCURRENCE AND DIFFERENTIATION OF GONAD IN CLARIAS FUSCUS
WANG Wen-Da, ZHU Chun-Hua, DENG Si-Ping, WU Tian-Li, LI Guang-Li
2012, 36(5): 993-997. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00993
Abstract PDF
Research on length composition of Antarctic Krill (Euphausia superba) groups around the Antarctic Peninsula
XIA Hui, XU Liu-Xiong, ZHU Guo-Ping, HUANG Hong-Liang, FENG Chun-Lei, SUN Jian-Qiang, WU Qiang
2012, 36(5): 998-1004. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.00998
Abstract PDF
Cabomba caroliniana, a new recorded exotic aquatic plant in Lake Nansihu and its habitat characters
Hou Yuan-Tong, Shu Feng-Yue, Dong Shi-Xiang, Liu Ming, Xie Song-Guang
2012, 36(5): 1005-1008. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01005
Abstract PDF
EFFECTS GENERATED BY DIFFERENT BAND EXTRACTING METHODS IN THE ANALYSIS OF DGGE PROFILE
NI Jia-Jia, YU Yu-He, WU Han-Han, YAN Qing-Yun, CHEN Fang
2012, 36(5): 1009-1011. DOI: 10.3724/SP.J.1035.2012.01009
Abstract PDF

Journal Introduction