MA Hong-Yu, YUE Yong-Sheng, YU Yan, GUO Jin-Feng, WANG Hui. APPLICABILITY OF MICROSATELLITE PRIMERS DEVELOPED FROM CARP IN PSEUDORASBORA PARVA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(2): 278-281.
Citation: MA Hong-Yu, YUE Yong-Sheng, YU Yan, GUO Jin-Feng, WANG Hui. APPLICABILITY OF MICROSATELLITE PRIMERS DEVELOPED FROM CARP IN PSEUDORASBORA PARVA[J]. ACTA HYDROBIOLOGICA SINICA, 2007, 31(2): 278-281.

APPLICABILITY OF MICROSATELLITE PRIMERS DEVELOPED FROM CARP IN PSEUDORASBORA PARVA

  • loading

Catalog

    /

    DownLoad:  Full-Size Img  PowerPoint
    Return
    Return