column
THE CONTROL OF LAKE EUTROPHICATION: FOCUSING ON PHOSPHORUS ABATEMENT, OR REDUCING BOTH PHOSPHORUS AND NITROGEN?
WANG Hong-Zhu, WANG Hai-Jun, LI Yan, MA Shuo-Nan, YU Qing
2020, 44(5): 938-960. DOI: 10.7541/2020.111
Abstract FullText HTML PDF
AN OVERVIEW ON SEVERAL LARGE DNA VIRUSES IN FRESHWATER ECOSYSTEMS
ZHANG Qi-Ya
2020, 44(5): 961-975. DOI: 10.7541/2020.112
Abstract FullText HTML PDF
UBIQUITINATION-MEDIATED REGULATION OF RLR-TRIGGERED ANTIVIRAL SIGNALING IN FISH AND MAMMALS
LI Yi-Lin, ZHANG Yi-Bing
2020, 44(5): 976-988. DOI: 10.7541/2020.113
Abstract FullText HTML PDF
PROTOCOLS FOR SAMPLE COLLECTION, PRETREATMENT AND PRESERVATION OF AQUATIC ORGANISMS IN STABLE ISOTOPE ECOLOGY
XU Jun, WANG Yu-Yu, WANG Kang, ZENG Qing-Fei, ZHANG Min, ZHANG Huan
2020, 44(5): 989-997. DOI: 10.7541/2020.114
Abstract FullText HTML PDF
REVIEW ON PHENOTYPIC PLASTICITY OF ROTIFERS AND ITS ECOLOGICAL EFFECTS
HE Yu-Han, XU Jun, YAO Hui, ZHANG Huan
2020, 44(5): 998-1007. DOI: 10.7541/2020.115
Abstract FullText HTML PDF
BIOSYNTHESIS PATHWAY OF EXTRACELLULAR POLYMERIC SUBSTANCES AND COLONIAL FORMATION OF CYANOBACTERIA UNDERLYING WATER BLOOMS OF MICROCYSTIS
QIU Dong-Ru
2020, 44(5): 1008-1013. DOI: 10.7541/2020.116
Abstract FullText HTML PDF
RESEARCH ADVANCES OF SIGNALING MOLECULES-MEDIATED ALGAE CELL DEATH SIMILAR TO PROGRAMMED CELL DEATH
HUANG Su-Zhen, ZHANG Lu, PENG Xue, GE Fang-Jie, LIU Bi-Yun, ZHOU Qiao-Hong, WU Zhen-Bin
2020, 44(5): 1014-1019. DOI: 10.7541/2020.117
Abstract FullText HTML PDF
MICROALGAL CULTURE COLLECTION: FUNDAMENTAL PLATFORM FOR ALGAL RESEARCH AND INDUSTRIAL DEVELOPMENT
SONG Li-Rong, ZHANG Qi, ZHENG Ling-Ling, LI Tian-Li, DU Fan
2020, 44(5): 1020-1027. DOI: 10.7541/2020.118
Abstract FullText HTML PDF
LINGHU FISH DISEASE RESEARCH STATION: THE OVERTURE OF MODERN SCIENTIFIC TRANSFORMATION OF CHINESE TRADITIONAL FISH FARMING INDUSTRY
HAN Yu-Fen
2020, 44(5): 1028-1039. DOI: 10.7541/2020.119
Abstract FullText HTML PDF
CONTRIBUTIONS OF THE INSTITUTE OF HYDROBIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES TO FISH PROTECTION IN THE CONSTRUCTION OF THREE GORGES DAM AND GEZHOUBA DAM
LIU Huan-Zhang, LI Ming-Zheng, CHANG Tao
2020, 44(5): 1040-1044. DOI: 10.7541/2020.120
Abstract FullText HTML PDF
MECHANISM OF FISH COMMUNITY ASSEMBLY IN MIDDLE REACHES OF THE YANGTZE RIVER
YANG Ting-Yue, YU Dan, GAO Xin, LIU Huan-Zhang
2020, 44(5): 1045-1054. DOI: 10.7541/2020.121
Abstract FullText HTML PDF
THE STATUS OF THE EARLY-STAGE FISH RESOURCES AND HYDROLOGIC INFLUENCING CONDITIONS IN THE YICHANG SECTION IN THE MIDDLE REACHES OF THE YANGTZE RIVER
CHEN Cheng, LI Ming-Zheng, GAO Xin, JIANG Wei, LIU Huan-Zhang, DUAN Zhong-Hua, CAO Wen-Xuan
2020, 44(5): 1055-1063. DOI: 10.7541/2020.122
Abstract FullText HTML PDF
TOXIC EFFECTS OF FIVE TYPICAL WATER SAMPLES OF THE CHANGJIANG RIVER (YICHANG SECTION) ON RARE MINNOW (GOBIOCYPRIS RARUS) EMBRYOS
WANG Neng-Han, DENG Qiao-Ling, FAN Yao-Cheng, TANG Hai-Bin, LEI Lei, CAO Hong
2020, 44(5): 1064-1069. DOI: 10.7541/2020.123
Abstract FullText HTML PDF
CRUSTACEAN ZOOPLANKTON COMMUNITY IN XIANGXI BAY DURING THE LATER IMPOUNDMENT PERIOD OF THE THREE GORGES RESERVOIR
CHEN Xing, YE Lin, TAN Lu, CAI Qing-Hua
2020, 44(5): 1070-1079. DOI: 10.7541/2020.124
Abstract FullText HTML PDF
INVESTIGATING THE FISH DIVERSITY IN ERHAI LAKE BASED ON ENVIRONMENTAL DNA METABARCODING
SHU Lu, LIN Jia-Yan, XU Yuan, CAO Te, FENG Ji-Meng, PENG Zuo-Gang
2020, 44(5): 1080-1086. DOI: 10.7541/2020.125
Abstract FullText HTML PDF
ALLELIC DIVERSIFICATION, SYNTENIC ALIGNMENT AND EXPRESSION PATTERNS OF NANOS2 IN POLYPLOID GIBEL CARP
ZHANG Qin-Qin, ZHOU Li, LI Zhi, GAN Rui-Hai, YU Zhao-Xi, GUI Jian-Fang, WANG Yang
2020, 44(5): 1087-1096. DOI: 10.7541/2020.126
Abstract FullText HTML PDF
GENETIC DIVERSITY OF THE BREEDING POPULATIONS OF GIANT FRESHWATER PRAWN MACROBRACHIUM ROSENBERGII
TANG Qiong-Ying, XIE Ju-Hong, XIA Zheng-Long, CAI Miu-Ying, WU Yun-Ming, BAI Lu-Huai, DU Hou-Kuan, LI Jing-Fen, YANG Guo-Liang
2020, 44(5): 1097-1104. DOI: 10.7541/2020.127
Abstract FullText HTML PDF
VALPROIC ACID ENHANCES MELANIN SYNTHESIS BY Mitf PATHWAY IN PTERIA PENGUIN
YU Fei-Fei, WU Jin-Xian, ZHONG Zhi-Ming, LIANG Qi-Wen, LIU Yong
2020, 44(5): 1105-1110. DOI: 10.7541/2020.128
Abstract FullText HTML PDF
INTEGRATING UNDERWATER LIGHT CONDITION AND SEED BANK TO INDICATE SUBMERSED MACROPHYTE RESTORATION ZONE: LAKE JINHU AS A CASE
XU Chao, LI En-Hua, YANG Jiao, MA Yu, ZHANG Miao, FENG Wei-Song, LIANG Xiao-Min, WANG Hai-Jun
2020, 44(5): 1111-1118. DOI: 10.7541/2020.129
Abstract FullText HTML PDF
THE RELEASE OF SEDIMENT-ASSOCIATED SILVER NANOPARTICLES BY HUMIC ACID AND ITS TOXICITY ON ZEBRAFISH
HUANG Jiao-Long, LIU Xia-Wei, HUANG Man-Qi, BAO Shao-Pan, TANG Wei, FANG Tao
2020, 44(5): 1119-1129. DOI: 10.7541/2020.130
Abstract FullText HTML PDF
REDESCRIPTION OF MIXOTROPHIC POTERIOOCHROMONAS MALHAMENSIS AND ITS PHYLOGENETIC ANALYSIS
CHEN Man, MA Ming-Yang, WANG Hong-Xia, HU Qiang, GONG Ying-Chun
2020, 44(5): 1130-1142. DOI: 10.7541/2020.131
Abstract FullText HTML PDF
IDENTIFICATION AND FUNCTIONAL STUDY OF ASTAXANTHIN ACYLTRANSFERASE IN HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
CAO Li, MA Hai-Yan, WEI Zi-Wang, ZHAO Liang, WU Xiao-Ying, YAN Hai-Long, HU Qiang, HAN Dan-Xiang
2020, 44(5): 1143-1151. DOI: 10.7541/2020.132
Abstract FullText HTML PDF
ANALYSIS ON THE DISTRIBUTION AND ORIGIN OF CLADOPHORA IN THE NEARSHORE WATER OF QINGHAI LAKE
HAO Mei-Yu, ZHU Huan, XIONG Xiong, HE Yu-Bang, AO Hong-Yi, YU Gong-Liang, WU Chen-Xi, LIU Guo-Xiang, LUO Ze, LIU Jian-Tong, YAN Bao-Ping
2020, 44(5): 1152-1158. DOI: 10.7541/2020.133
Abstract FullText HTML PDF

Journal Introduction