column
STUDIES ON PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS AND CHLOROPHYLL A DERIVATIVES OF LAKE DONGHU BY USING HPLC
LIU Hong, XIE Ping, ZHOU Jie, LIU Xue-jun, TANG Hui-juan
2003, 27(1): 1-6.
Abstract PDF
OTOLITH MICROSTRUCTURE OF HATCHERY-REARED AND WILD JUVENILES OF GRASS CARP, CTENOPHARYNGODON IDELLUS
SONG Zhao-bin, CHANG Jian-bo, CAO Wen-xuan, XIA Li-qi
2003, 27(1): 7-12.
Abstract PDF
ANALYTICAL METHOD OF NORFLOXACIN IN THE GIANT TIGER SHRIMP(PENAEUS MONODON) HEMOLYMPH AND BRIEF STUDY ON PHARMACOKINETICS
FANG Wen-hong, SHAO Jin-hua, SHI Zhao-hong, YANG Xian-shi
2003, 27(1): 13-17.
Abstract PDF
PHARMACOKINETICS OF CIPROFLOXACINUM IN CHINESE MITTEN-HANDED CRAB, ERIOCHEIR SINENSIS
YANG Xian-le, LIU Zhi-zhi, Masahito YOKOYAMA
2003, 27(1): 18-22.
Abstract PDF
STUDIES ON HAEMATOLOGICAL CHANGES IN COMMON CARP BY SUBACUTE TOXICITY TEST OF OLAQUINDOX
WANG Kai-yu, GENG Yi
2003, 27(1): 23-26.
Abstract PDF
STUDIES ON HUMORAL IMMUNE RESPONSE OF TRIONYX SINENSIS TO AEROMONAS SOBRIA INACTIVED VACCINE
SHEN Jin-yu, ZHANG Zhi-yu, QIAN Dong, LIU Wen, YIN Wen-lin
2003, 27(1): 27-30.
Abstract PDF
THE EFFECTS OF SALINITY AND CuCu2+CONCENTRATION ON THE PHYTOPLANKTON IN LAKE KINNERET
HU Zhang-li, SHEN Yin-wu, LIU Yong-ding, T. Bergstein Ben-Dan, D. Wynne
2003, 27(1): 31-35.
Abstract PDF
PURIFICATION AND PARTIAL CHARACTERIZATION OF CHLORELLA PYRENOIDOSA LECTIN
ZHENG Yi, YU Ping, LIU Yan-ru
2003, 27(1): 36-40.
Abstract PDF
THE IMPACT OF OVERSTOCKING OF MITTEN CRAB, ERIOCHEIR SINENSIS, ON LACUSTRINE ZOOBENTHIC COMMUNITY
XU Qiao-qing, WANG Hong-zhu, ZHANG Shi-ping
2003, 27(1): 41-46.
Abstract PDF
THE PRIMARY PRODUCTIVITY OF PHYTOPLANKTON IN SALINE-ALKALINE PONDS
ZHAO Wen, DONG Shuang-lin, LI De-shang, ZHANG Zhao-qi, SHENTU Qing-chun
2003, 27(1): 47-54.
Abstract PDF
PIGMENT-PROTEIN COMPLEXES IN A MARINE SPECIES OF XANTHOPHYTA
HU Han-hua, DAI Ling-fen, DAI He-ping, ZHANG Xian-kong
2003, 27(1): 55-58.
Abstract PDF
ELECTRON MICROSCOPIC STUDIES ON THE SURFACE STRUCTURE OF EPITHELIUM OF THE URINARY BLADDER IN THE RICE-FIELD EEL, MONOPTERUS ALBUS(ZUIEW)
ZENG Ceng, YANG Chun, XIE Cong-xin, WANG Yan, WANG Jun
2003, 27(1): 59-63.
Abstract PDF
STUDIES ON THE MORPHOLOGY AND INFRACILIATURE OF VORTICELLA CAMPANULA(PROTOZOA, CILIOPHORA, PERITRICHIDA)
SHI Xin-lu, YU Yu-he, SHEN Yun-fen
2003, 27(1): 64-68.
Abstract PDF
METHIONINE REQUIREMENT OF JUVENILE CHINESE SOFT SHELL TURTLE
ZHOU Xiao-qiu, YANG Feng, ZHOU An-guo, CAI Jing-yi, YAN Ben-ju
2003, 27(1): 69-73.
Abstract PDF
CHANGES IN PHOTOSYNTHETIC PROPERTIES OF A FILAMENTOUS CYANOBACTERIUM ANABAENA SP.PCC 7120 IN RESPONSE TO NaCl STRESS
OUYANG Ye-xin, SHI Ding-ji, HUANG Kai-yao, LIANG Cheng-ye, HU Hong-jun
2003, 27(1): 74-77.
Abstract PDF
STUDIES ON RESOURCE UTILITY PATTERNS OF LAKE FISH COMMUNITIES:PROGRESS AND METHODS
XIE Song-guang, CUI Yi-bo, LI Zhong-jie
2003, 27(1): 78-84.
Abstract PDF
PROGRESS IN THE RESEARCH ON HYDROGEN PRODUCTION BY PHOTOSYNTHETIC BACTERIA
YANG Su-ping, ZHAO Chun-gui, QU Yin-bo, QIAN Xin-min
2003, 27(1): 85-91.
Abstract PDF
THE RAPD ANALYSIS AND THE PRELIMINARY OVERVIEW OF MONOPHYLETISM FOR CHINESE SISORIDAE
WANG Wei, LI Mo-yi, HE Shun-ping
2003, 27(1): 92-94.
Abstract PDF
A PRIMARY STUDY OF GERMINATION CHARACTERISTIC OF POTAMOGETON MAACKIANUS
WANG Xiao-min, SUN Shi-guo, GUO You-hao
2003, 27(1): 95-97.
Abstract PDF
STUDIES ON SMALL FISH DENSITIES WITH BLOCK NET AND MARK-RECAPTURE METHOD IN MACROPHYTIC LAKE
XIE Song-guang, LI Zhong-jie, CUI Yi-bo
2003, 27(1): 98-99.
Abstract PDF
SEASONALITY IN ACTIVITY AND HETEROGENEITY IN COMPOSITION OF FREE ALKALINE PHOSPHATASE IN INTERSTITIAL WATER OF LAKE DONGHU
ZHOU Yi-yong, LI Jian-qiu, SONG Chun-lei, CAO Xiu-yun
2003, 27(1): 100-102.
Abstract PDF
STUDIES ON THE TOXIC EFFICIENCY OF DIBUTYLPHTHALATE TO SCENEDESMUS OBLIQUUS AND NATURAL ALGAE
KUANG Qi-jun, ZHAO Wen-yu, Deng Ping
2003, 27(1): 103-105.
Abstract PDF
PRELIMINARY STUDIES ON ARTIFICIAL HAPLOID BREEDING OF BIGHEAD CARP
YE Yu-zhen, WU Qing-jiang
2003, 27(1): 106-107.
Abstract PDF
A NOTE ON THE MONTHLY CHANGES OF DOLLFUSTREMA VANEYI IN THE DIGESTIVE TRACT OF THE MANDARIN FISH, SINIPERCA CHUATSI
WANG Gui-tang
2003, 27(1): 108-109.
Abstract PDF
THE EFFECTS OF RADIX ASTRAGALI ON IMMUNITY AND ANTI-STRESS ABILITY IN SOFT-SHELLED TURTLES(TRIONYX SINENSIS)
ZHOU Xian-qing, NIU Cui-juan, SUN Ru-yong
2003, 27(1): 110-112.
Abstract PDF

Journal Introduction